Vedtægter

SVØMMEKLUBBEN KVIK KASTRUP
VEDTÆGTER FOR TRIATLON-AFDELINGEN

§ 1  Afdelingens navn
Afdelingens navn er Svømmeklubben KVIK Kastrups Triatlon afdeling. I daglig tale KVIK TRI TEAM.
KVIK TRI TEAM er en afdeling i Svømmeklubben KVIK Kastrup, og er underlagt dennes vedtægter.

§ 2  Afdelingens formål
Afdelingens formål er at udbrede kendskabet til triatlon, på såvel bredde- som eliteplan.

§ 3  Afdelingens medlemmer
Som aktivt medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for at blive medlem af Svømmeklubben KVIK Kastrup, dog min. 18 år medmindre afdelingen har givet dispensation.

§ 4 Dansk Triatlon Forbund
1. Svømmeklubben KVIK Kastrup er medlem af Dansk Triatlon Forbund.
2. KVIK TRI TEAM repræsenterer Svømmeklubben KVIK Kastrup i forhold til Dansk Triatlon Forbund.
a. I henhold til Dansk Triatlon Forbunds vedtægter skal KVIK TRI TEAM afholde generalforsamling med valg af formand og bestyrelse.

§ 5 Afdelingens regnskab og tegningsret
Afdelingens regnskab skal føres i henhold til Svømmeklubben KVIK Kastrups vedtægter,
herunder:
1. Regnskabet følger kalenderåret.
2. Regnskabet føres af afdelingens kasserer, og godkendes af afdelingens bestyrelse senest på sidste bestyrelsesmøde inden afdelingens generalforsamling, ligesom regnskabet skal godkendes af afdelingens generalforsamling.
3. Regnskabet er en del af Svømmeklubben KVIK Kastrups regnskab, og skal følge de budget- og regnskabsmæssige aftaler der er besluttet i Svømmeklubben KVIK Kastrups bestyrelse, og på Svømmeklubben KVIK Kastrups generalforsamling.
4. Intet medlem kan påføre afdelingen udgifter uden samtykke fra afdelingsbestyrelsen.
5. Afdelingen tegnes af formand og kasserer overfor Svømmeklubben KVIK Kastrups bestyrelse.
6. Afdelingen kan IKKE optage lån.

§ 6 Kontingent/medlemsafgifter og medlemspligter
Kontingent/medlemsafgifter og medlemspligter følger Svømmeklubbens KVIK Kastrup,
herunder:
1. Kontingentændringer skal meddeles på Svømmeklubben KVIK Kastrups hjemmeside senest 3 måneder før ikraftræden.
2. Kontingentet for alle medlemmer dog undtaget et passive – betales senest d. 10. i kvartalets begyndelse.
3. Såfremt et medlem er aktiv i flere afdelinger/hold, betales det højeste kontingent.
4. Lønnede trænere kan være kontingentfrit medlem på ét ikke elitært hold i Svømmeklubben.
5. Ved restancer opkræves gebyr, som fastsættes af Svømmeklubben KVIK Kastrups forretningsudvalg.
6. Kontingentfrihed kan gives ved eventuel sygdom af længere varighed end 3 måneder.
7. Svømmeklubben KVIK Kastrups bestyrelse kan i særlige tilfælde meddele kontingentfrihed til medlemmer.
8. Udmeldelse skal ske skriftligt inden udløbet af et kvartal, i modsat fald er kontingentet for det efterfølgende kvartal, forfaldent til betaling.
9. Medlemmer der har været medlem og betalt kontingent i Svømmeklubben KVIK Kastrup i minimum ét år kan indstilles til kontingentfrihed af den respektive afdelingsleder, hvis de udtages til seniorlandsholdet i deres, respektive sportsgren. Svømmeklubben KVIK Kastrups bestyrelse beslutter om ansøgningen skal imødekommes.
Kontingentfriheden ophører, når medlemmet ikke længere er på landsholdet.

Intet medlem der er i kontingentrestance, kan indstilles til kontingentfrihed ved landsholdsudtagelse. Medlemmer der har været i kontingentrestance skal minimum have betalt kontingent i et år efter kontingentrestance før ansøgning om kontingentfrihed kan indgives.

§ 7. Rettigheder til materiale i afdelingens regi.
1. Alt materiale og rettigheder til materiale, der er på KVIK TRI TEAMs hjemmeside, uanset om det er lavet af  lønnede eller ulønnede medarbejdere/medlemmer tilhører Svømmeklubben KVIK Kastrup.
2. Samme regler gælder for alt materiale udarbejdet i KVIK TRI TEAMs regi – Lay-out, skriftligt materiale, hjemmeside, klubblad, papir mv.
3. Samme regler gælder for alt udstyr, møbler mv. som, med mindre andet er aftalt, er stillet til rådighed, for KVIK TRI TEAM.

§ 8 Generalforsamling.
1.  Afdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne skal jf. Svømmeklubben KVIK Kastrups vedtægter §8, stk. 4 holdes på samme dag, og i direkte forlængelse af Svømmeklubben KVIK Kastrups ordinære generalforsamling, og afdelingens medlemmer skal indkaldes ved opslag på afdelingens hjemmeside www.kvik-tri.dk med mindst 3 ugers varsel.
3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der benyttes almindeligt stemmeflertal.
4. Medlemmer kan vælges til bestyrelsen ved det fyldte 18. år, medlemmer som har ansættelse i klubben og oppebærer deres hovedindtægt, som trænere kan ikke vælges til bestyrelsen.
5. Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Og lægges på hjemmesiden, www.kvik-tri.dk, en uge før generalforsamlingen.

§ 8 a Fuldmagter
1. Der kan ikke benyttes fuldmagte ved generalforsamlingen.

§ 8 b Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Kassereren aflægger afdelingens regnskab samt orienterer om budgettet for indeværende år.
Indkomne forslag
4. Valg til bestyrelse
a. Formand
b. Kasserer
c. Bestyrelsesmedlem
d. Bestyrelsesmedlem
e. Bestyrelsesmedlem
f. Bestyrelsesmedlem
g. Bestyrelsesmedlem
h. Suppleant
i. Suppleant
5. Eventuelt
Formanden vælges for 2 år (ulige år)
Kasseren vælges for 2 år (lige år)
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Et medlem kan vælges uden at være til stede, når skriftligt tilsagn foreligger.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og ansvarsområder på førstkommende møde efter  generalforsamlingen. Afdelingens formand indtræder i Svømmeklubben KVIK Kastrups bestyrelse.

§ 8 c Ekstraordinær generalforsamling.
1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel, når et flertal af bestyrelsen finder anledning dertil, eller skriftlig begæring fra mindst 10% af afdelingens stemmeberettigede medlemmer foreligger.
2. Begæring skal fremsendes til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
3. Bestyrelsen forpligter sig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter modtagelse af begæring under iagttagelse af den i stk. 1 anførte tidsfrist.

§ 8 d Bestyrelsens beslutningsproces
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

§ 9 Eksklusioner
Bestyrelsen kan til Svømmeklubben KVIK Kastrup indstille et medlem til eksklusion for gæld, restance samt usømmelig opførsel. Overtrædelse af Svømmeklubben KVIK KASTRUPs Pædofilipolitik, samt Politik for seksuelle krænkelser medfører eksklusion af klubben. Eventuelle eksklusioner kan, såfremt medlemmet fremsætter begæring herom, forelægges førstkommende generalforsamling i Svømmeklubben KVIK Kastrup til ophævelse.

§ 10 Ophævelse
1. Svømmeklubben KVIK Kastrups Triatlon afdeling (KVIK TRI TEAM) kan ikke ophæves, såfremt 10 medlemmer ønsker den opretholdt. Foreligger der afstemning om ophævelse, skal 2/3 del af de afgivne stemmer være for, medens antallet af stemmer imod skal være under 10.
a. Ved eventuel ophævelse tilfalder afdelingens ejendele og midler Svømmeklubben KVIK Kastrup.

Ovenstående vedtægter, der afløser alle tidligere, er vedtaget på Svømmeklubben KVIK Kastrups Triatlon afdeling (KVIK TRI TEAMs) ordinære generalforsamling den 1. marts 2012.