Referat fra generalforsamlingen 27. februar 2014

1. Valg af dirigent
Henrik Spejder Eskildsen blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Formand Brian Sigsgaard afgav beretning for 2013.
» Se beretningen her

3. Årsregnskab
Regnskabet blev omdelt og kasserer Lars Frøkjær stod til rådighed for diverse spørgsmål. Generalforsamlingen accepterede årsregnskabet.

Der blev orienteret om budgettet for 2014.

4. Indkommende forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Forslag til vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne tilføjes:
§ 8 d Bestyrelsens beslutningsproces
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved demokratisk afstemning. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelse
Formand Brian Sigsgaard var ikke på valg.
Lars Frøkjær blev genvalgt som kasserer.
Nicolai H. Fredriksen blev genvalgt.

Sofie Andersen, Bo Nielsen, Warny Saurbrey og Anja Geisler trådte ud af bestyrelsen, derfor blev der valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer.

De fire nye i bestyrelsen er:
Daniel Bojsen
Rasmus Fitzner
Patrick Malmberg
Michelle Sandberg

Som suppleanter blev valgt Tommas Jensen og Francisco Hygom.

6. Eventuelt
Derefter blev der åbnet for spørgsmål og almindelig dialog.

Mødet blev afsluttet i god ro og orden.

KVIK TRI TEAM takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres engagement.

Tak for godt møde.

Referent: Michelle Sandberg