Referat af generalforsamling tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19 i klubben

Der var 43 fremmødte til generalforsamlingen, heraf 7 fra bestyrelsen.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
5. Valg til bestyrelse
a. Formand (Brian ønsker ikke genvalg)
b. Kasserer (Lars er ikke på valg)
c. Bestyrelsesmedlem (Bjørn ønsker ikke genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem (Sofie modtager genvalg)
e. Bestyrelsesmedlem (Anja modtager genvalg)
f. Bestyrelsesmedlem (Per ønsker ikke genvalg)
g. Bestyrelsesmedlem (Jan ønsker ikke genvalg)
h. Suppleant
i. Suppleant
6. Eventuelt

Ad. 1: Valg af dirigent
Spejder blev valg. Indledningsvis konstaterede han, at generalforsamlingen blev indkaldt rettidigt.

Ad. 2:Formandens beretning
Beretning af Brian Sigsgaard for 2012

På grund af problemer med Brians printer blev det en meget kortfattet beretning. Formandens beretning, som skal fremlægges på KVIKs generalforsamling senere, bliver lagt på Facebook.

Igen i 2012 afholdt vi Pinsetri, hvor der som sædvanligt var mange deltagere. Pårørende, medlemmer fra svømmeafdelingen og medlemmer fra poloafdelingen var repræsenteret.

To duatloner som blev afholdt i Kongelunden blev det også til.

Tak til bestyrelsen og alle de, som hjælper til i afdelingen.

Derefter blev beretningen godkendt.

 Ad. 3: Årsregnskab ved kasserer Lars Frøkjær
Lars Frøkjær fortalte om det fremlagte regnskab for 2012, som blev  uddelt på generalforsamlingen.

Vi har haft et forbrug på kr. 100.600,- . Den største enkeltstående udgift var træningslejren på Bornholm. I budget for 2013 er der bevilget kr. 120.000,00.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 4: Indkommende forslag
Der var kommet et forslag angående KVIK TRI TEAM’s klubmesterskab fra Danielle, som også vil stå for administrationen af klubmesterskabet. Forslaget var blevet fremlagt på Facebook, og der var også printet løsblade ud til generalforsamlingen. Der blev snakket frem og tilbage om, hvordan det vil komme til at virke. Danielle vil prøve dette det første år og siden rette mesterskabet til, hvis det bliver nødvendigt.

Forslaget blev vedtaget af hele generalforsamlingen.

Ad. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev:

Martin S Melcher                                   Formand

Lars Frøkjær                                            Kasserer

Anja Geisler                                              Bestyrelsesmedlem

Bo Nielsen                                                 Bestyrelsesmedlem

Sofie Andersen                                        Bestyrelsesmedlem

Nikolaj Frederiksen                               Bestyrelsesmedlem

Warny Saurbrey                                     Bestyrelsesmedlem

Danielle Hald                                           Suppleant

Charlotte Hvid Olavsgaard                Suppleant

Formandsposten vælges for 2 år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges årligt.

Bestyrelsen konstituerer sig ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Brian takkede for 2 meget lærerige år som formand. Brian har givet, hvad han kunne og håber, at medlemmerne har været tilfredse. Takker også bestyrelsen for samarbejdet.

Martin takkede for valget som formand og vil sørge for, at tri-afdelingen kommer endnu videre og med flere tiltag. Samtidig vil Martin inddrage flere medlemmer til at tage sig af forskellige opgaver.

Ad. 6: Eventuelt: Hvad der blev talt om på generalforsamlingen
Svømning
Urban fortalte om problemet med mere vandtid, der er kommet mange svømmere fra Dragør. Mere vandtid kan måske komme på tale om 2 år, da der er planer om at bygge en ny svømmehal med 50 meter bassin. Anja spurgte, om der var mulighed for, at unge under 25 år ville kunne  få svømmetid hurtigere end andre, da man så ville lave et ungdomshold i tri-afdelingen. Det mente Urban ikke.

Tina Hartley synes, at der er meget beskidt i Korsvejens svømmehal, og den er i meget dårlig stand. Der mangler riste i bassinet, så man kommer til skade med fødderne, når man vender. Der skal sendes mail til Urban fra vores bestyrelse, så vil Urban sørge for at mailen bliver sendt videre til den halansvarlige.

Svømmetræneren Alan har fortalt nogle af vores medlemmer, at han gerne vil lave videooptagelser af ens svømmestil, hvilket vil gøre det nemmere at rette. Vi har forelagt det FU for ca. et halvt år siden, men ikke hørt noget om det endnu.

Der blev talt om manglende retning af svømningen –  det er sjældent, at der blev sagt og gjort noget, mener Søren. Sofie har en anden opfattelse af trænerne, når hun er i hallen tirsdag og torsdag i kraft af sin tri-træner uddannelse. Sofie mener, at de hele tiden var opmærksomme på svømmerne. Der må eventuelt arrangeres et møde med den nye svømmeansvarlige og trænerne.

Havsvømning starter i begyndelse af juni. I de to første uger vil der være introduktion til havsvømning for de nye, og dem som vil være med. Det vil Spejder, Rene og Lars K stå for. Martin spørger til aflønning af Spejders trænerteam. Spejder mener ikke, at de ville belaste økonomien, da de gør det gratis.

Spejder fortalte, at der vil komme 4 firmaer med våddragter, som vi kan prøve i svømmehallen og eventuelt købe. Det vil forgå sidst i april, men der kommer en dato, når vi nærmer os. Kent efterlyste våddragter hos Regama, som der var blevet talt om tidligere. Martin kontakter forretningen for at høre, hvornår det vil ske.

Bo spurgte til bjærgning i tilfælde af ulykker. Spejder mener, at der er 12 pladser på et kursus, som kommer senere, som vi kan benytte os af.

Klubtøj
Der blev fortalt om vores nye tøjleverandør Regama, hvor vi fremover køber tøjet med 20 % rabat i annoncerede perioder. Tøjet er af mærket CEP.

I øjeblikket hænger næste vinters cykeltøj i butikken – det kan bestilles mod et depositum.

Der er et restlager af tøj i forskellige størrelser fra Byman, som bliver sat til salg i den klorfri eller af bestyrelsen.

Cykeltøjet leveres af Cykel Guruen denne gang – fremover er det Regama som er leverandør. Cykel Guruen har købt ekstra sæt som hænger i forretningen på Amagerbrogade og sælges herfra.

Cykling
Sofie har mailet sammen med Lars Brian, som er vores nye cykeltræner. Der cykles onsdag, fredag og søndag. Der er lagt op til, at det skal være cykeltræning for triatleter og ikke cykelryttere.

Per mener, at det er et stort skridt for tri-afdelingen at få en cykeltræner med Lars Brians erfaring. Vi har jo i flere år kæmpet for at få en cykeltræner til tri-afdelingen. Anja påpegede, at cykeltræneren er der for vores skyld – ikke som før i tiden hvor det har været medlemmerne selv, som måske kørte efter sine egne mål.

Løb
Der kommer for lidt til vores løbetræning, hvor har højst været 8 deltagere på en gang. Martin mener ikke, at det er umuligt at få flere til at deltage. Sofie har prøvet mange forskellige måder at få folk til at møde op. Der er også mange som roser Sofie for løbetræningen.

Klubaftner
Per og Patrick vil lave en Rookie-aften hvor der bliver fortalt om det sidste nye udstyr og fortæller en masse historier, det bliver en sjov aften. Det står alle medlemmer frit at lave klubaftner og arrangementer – det er dog bedst tirsdag og torsdag.

Træningslejr og træningstur
Der blev spurgt til træningslejren på Bornholm. Den bliver gennemført, som den plejer. Der er allerede flere, som har indbetalt på kontoen. Der ligger invitation på Facebook.

Træningstur til Mallorca: Louise syntes, at det var svært at finde rundt i, da der var nogle fra klubben som arrangerede en tur til Mallorca, både med hoteller og indbetalinger. Martin fortalte, at han vil lave et turudvalg, som skal stå for dette fremover.

Events og tilmelding
Der blev talt om de forskellige events, som bliver annonceret på Facebook. Der er mange som tilmelder sig, men sidenhen ikke kommer. Det er ikke i orden – man skal stå ved sin tilmelding, da der er andre som kan være afhængig af,  hvor mange som kommer for eksempel i forbindelse med indkøb. Ved festen, var vi ikke var opmærksomme på, at da datoen blev ændret på Faacebook blev alle de tilmeldte medlemmer flyttet med. Det var så ikke alle, som kunne deltage, men de var ikke klar over, at de skulle slette tilmeldingen.  Fremover skal der betales ved tilmelding.

Urban fortalte, at der er et klubmodul på KVIKSs hjemmeside, hvor man kan betale med Dankort.

T-shirts
Vi skal overveje, om vi skal have T-shirts som dem resten af afdelingerne i KVIK har og i samme farve.

Hjemmeside
Robert og Malene står for den nye hjemmeside, som netop er taget i brug. Der er stadig nogle ting som skal tilrettes – det kommer hen af vejen. Per mener, at det har været en katastrofe at benytte Facebook som hjemmeside – det var der mange, som også syntes.

 

Referat skrevet af Jan Rasmussen