Referat af generalforsamling i KVIK TRI TEAM torsdag den 26. februar 2015

1. Valg af dirigent
Henrik ”Spejder” Eskildsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

2. Formandens beretning
Afgående formand Brian Sigsgaard aflagde beretning for 2014 (læs beretningen her).
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Årsregnskab
Kasserer Lars Frøkjær fremlagde aktivitetsregnskabet for 2014.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Generalforsamlingen havde herefter mulighed for at komme med forslag til bestyrelsens prioritering af aktivitetsmidlerne for 2015.

4. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
Der var ingen indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse
a. Formand
Som ny formand blev Francisco Hygom enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

Francisco takkede for valget og fortalte, at han vil arbejde for at fortsætte den linje, der er blevet kørt af bestyrelsen og den afgående formand de seneste år. Han understregede, at det var vigtigt for ham, at alle medlemmer er opmærksomme på, at de er medlem af en forening og ikke en fitness-klub – forstået på den måde, at i en fitness klub, kan man kræve at alt bliver serveret, mens man i en forening også må yde for at få fællesskabet og klubben til at køre. Han vil prøve at få oprettet flere udvalg, så klubbens opgaver bliver løftet og fordelt på flere af klubbens medlemmer. Af øvrige mærkesager fremhævede han – med et smil på læben – færre punkteringer og stabil vandtemperatur i Korsvejens Svømmehal.

b. Kasserer – Lars Frøkjær – var ikke på valg

c-g. Bestyrelsesmedlemmer
Som menige bestyrelsesmedlemmer for en periode på et år blev valgt:

  • Daniel Bojsen (genvalgt)
  • Tommas Jensen (genvalgt)
  • Dennis Christensen
  • Charlotte Hvid Olavsgaard
  • René Nielsen

h. Suppleant – Henrik Sommer blev valgt som 1. suppleant

i. Suppleant – Jesper Munk Larsen blev valgt som 2. suppleant

Ud af bestyrelsen trådte Michelle Sandberg, Rasmus Fitzner og Brian Sigsgaard.

6. Eventuelt
Under punktet eventuelt takkede generalforsamlingen den afgående bestyrelse for arbejdet i det seneste år.

Derefter blev ordet givet frit for indspark til den nyvalgte bestyrelse, og de forskellige træningstilbud blev debatteret.

» Få sat ansigt på bestyrelsen