Referat af generalforsamling i KVIK TRI TEAM tirsdag 23. februar 2016

1) Valg af dirigent
Henrik ‘Spejder’ Eskildsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt efter vedtægterne.

2) Formandens beretning
Formand Francisco Hygom fortalte, at afdelingen har 193 medlemmer (heraf 35 på duatlonmedlemsskab) mod cirka 180 for et års tid siden. Stigningen gemmer over, at der midt i 2015 var en større nedgang i antallet af medlemmer, og at der blev optaget nye i efteråret 2015. Der kommer nye medlemmer igen 3. marts.
Duatlonmedlemsskabet bliver ikke længere markedsført.

I løbet af året er Dennis Christensen udtrådt af bestyrelsen, og suppleant Henrik Sommer trådte ind i stedet. Først i 2016 udtrådte kasserer Lars Frøkjær, og Francisco har ageret som stedfortrædende kasserer indtil generalforsamlingen.

I forbindelse med Lars Frøkjærs udtræden af bestyrelsen skal al henvendelse omkring licensfornyelse fremover ske via licens@kvik-tri.dk

Årets træningsaktiviteter samt øvrige aktiviteter i form af stævner, klubaftner, træningslejre, fester og øvrige aktiviteter blev gennemgået, ligesom enkelte af de resultater, som klubbens medlemmer har opnået i løbet af året, blev fremhævet.

I årets løb er der uddannet 6 cykelkaptajner og 4 løbetrænere har gennemgået modul 1+2 på DGIs løbetræneruddannelse. Arbejdet med at uddanne og videreuddanne medlemmer, der vil hjælpe med at forestå træningen vil fortsætte i det kommende år.

Trods lidt startproblemer med ny leverandør af klubtøj, så fortsætter samarbejdet i det kommende år. Designet er meget tilfredsstillende, og tøjet er til sæson 2016 forbedret på visse punkter. Næste prøveaften er 17. marts – mere info herom senere.

Formanden løftede sløret for fremtidige planer i klubben, idet Andreas Borch er blevet ansat som cheftræner pr. 1. marts 2016. Han vil præsentere sig selv til klubaften 3. marts – mere info herom snarest.

Formanden sluttede af med at takke de, der hjælper til med at få klubbens aktiviteter til at fungere – herunder særlig tak til Carsten Selman og Hanne Jacobsen, der har været med til at sikre at klubbens stævner har kunnet gennemføres.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Der blev spurgt ind til vilkår for duatlonmedlemsskab, og bestyrelsen noterede, at de skal klargøres og kommunikeres ud.


3) Årsregnskab

Årets regnskab blev omdelt og gennemgået. Udgiftsniveauet har ligget på niveau med 2014, men visse aktiviteter fra 2014 er først blevet bogført i 2015, hvilket skævvrider billedet. I 2015 har træneruddannelse været prioriteret, hvilket afspejlede sig på udgiftssiden. Klubaftener og fester har fyldt mindre i regnskabet i 2015 end i året før.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Rammen for 2016 bliver endelig godkendt på KVIK Kastrups generalforsamling 15. marts kl 19:30, hvor alle medlemmer – også fra tri-afdelingen – er velkomne til at deltage og påvirke.

 
4) Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

Der var ingen indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelse
a. Formand (Francisco er valgt for to år og ikke på valg)
b. Kasserer (Lars Frøkjær genopstiller ikke) – Sandra Ebbesen blev valgt til kasserer
c. Bestyrelsesmedlem (Daniel Bojsen genopstiller) – genvalgt
d. Bestyrelsesmedlem (Tommas Jensen genopstiller) – genvalgt
e. Bestyrelsesmedlem (Henrik Sommer genopstiller) – genvalgt
f. Bestyrelsesmedlem (Charlotte Hvid Olavsgaard genopstiller ikke) – Hanne Jacobsen blev valgt
g. Bestyrelsesmedlem (René Nielsen genopstiller ikke) – Trine Rivold blev valgt

h. Suppleant – Jesper Munk Larsen blev genvalgt
i. Suppleant – Charlotte Hvid Olavsgaard blev valgt

» Se oversigt over bestyrelsen her

6) Eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til at være mere synlige om sit arbejde, og der blev givet ros for arbejdet i det forgangne år.

Bestyrelsen gav udtryk for, at der havde været meget fokus på at drifte og sikre det nuværende aktivitetsniveau i klubben, men at der er håb om at finde kræfter til at udvikle klubben yderligere fremover. Blandt andet måske med en ungdomsafdeling?

Festudvalget, der arbejder udenfor bestyrelsesregi, blev nævnt, og Charlotte Holm, Louise Kirkeby og Hanne Jacobsen meldte sig under fanerne. Mie Jensen, Sandra Ebbesen, Mette Fundby Sørensen og Kenneth Ejsenhardt var i forvejen i Festudvalget.

Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig træningerne. Det gør det nemmere for trænere at planlægge, når man ved hvem og hvor mange det kommer, og det er med til at motivere andre til at komme.

Initiativet med at slå træningernes indhold op på Facebook på forhånd blev rost.

Rengøringen i Korsvejens svømmehal blev kritiseret.

Trænernes engagement og evne til at få alle med – og rumme mange niveauer – blev debatteret.

Husk, at der er våddragtsevent i Kastrup Svømmehal 9. april (se Facebook).

Tilmeldingen til træningslejr på Bornholm 3.-5. juni åbner snart – mere info senere

Forårsduatlon bliver 16. april og Ferry Time Trial bliver 24. april – mere info senere.

Der arbejdes på at få lavet cykelcaps i klubdesign.

3 styks reglen for klubtøj vil udgå for særlige fokusvarer. Plan for tøjbestilling kommer snarest ud.

Og dermed blev generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

 

 

Kalenderopdateringer: FTP-test i uge 7 og klubaften begynder kl. 19:15

Vi glæder os til at se mange af jer til klubaften i morgen torsdag den 11. februar. Vi er dog blevet nødt til at flytte starttidspunktet til kl. 19:15 i stedet for 19:00, som først annonceret. Det nye starttidspunkt fremgår af kalenderen – måske det får flere til at løbe med til træningen kl. 17:30, nu hvor der er lidt mere tid til en puster og et bad bagefter?
Husk, at svømning er aflyst 11. februar pga. klubaftenen.

FTP-test i uge 7
I uge 7 – dvs. onsdag den 17. og lørdag den 20. februar – kører Dennis igen FTP-test til indendørs cykling. Den er der flere, der har efterspurgt, så mød talstærkt op!

Svømning er aflyst i uge 7
Husk, at svømning er aflyst i uge 7 grundet vinterferie.
Og at der pt. kun er ét onsdagssvømmehold, der træner fra 19:30-20:45.

Efter ferien vil trænerne registrere fremmødet til svømning, så vi får udnyttet vores halplads bedst muligt. Kommer du ikke til træning, kan du blive rykket til tirsdags- /torsdagsholdet.

Generalforsamling tirsdag den 23. februar
Du er medlem af en forening – ikke kunde i en butik. Det betyder valg til bestyrelsen og debat om klubbens retning. Kom og vær med! Tilmelding via kalenderen, så vi har kaffe og te nok på bordene.

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 23. februar klokken 18:30 er der den årlige generalforsamling i KVIK TRI TEAM.

En forening er aldrig bedre end dens medlemmer, og derfor håber vi at se rigtig mange. Kom og vær med i debatten!

Husk, at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (skriv til formand@kvik-tri.dk).

Flere medlemmer af bestyrelsen stiller ikke op til genvalg, så der er brug for friske kræfter. Blot endnu en grund til at møde op i klubhuset til generalforsamlingen.

» Se dagsorden og tilmeld dig her, så vi ved, hvor meget kaffe og te vi skal brygge

» Se vedtægter for KVIK TRI TEAM

Fredrik Seistrup stopper som svømmetræner i KVIK TRI TEAM

Fredrik Seistrup har af familiære årsager desværre valgt at sige op som svømmetræner i KVIK TRI TEAM. Det er vi selvsagt rigtig kede af. Fredrik har i sin tid i klubben løftet niveauet i svømmetræningen og udvist et kæmpe engagement, der blandt andet kom til udtryk gennem en inspirerende og anderledes open water træning, som sommeren igennem trak mange medlemmer til fællestræning i lagunen. Derfor en stor tak til Fredrik for den tid, vi har haft fornøjelsen.Fredrik stopper som træner pr. 31. december, så du kan stadig nå at høre en af hans lange monologer, mens du frysende står på kanten, hvis du møder op til mandagstræning i næste uge!
Fredrik Seistrup

Fredrik Seistrup

Fredrik vil først i det nye år holde kursus for vores øvrige svømmetrænere, så Fredriks træningsfilosofi vil i et vist omfang fortsætte.

Bestyrelsen arbejder på en løsning, så vi forsat har to trænere på kanten om mandagen i Korsvejen.

NB! Indendørs cykling – tirsdag flytter til onsdag

Vi er desværre efter omstændighederne tvunget til at flytte vores indendørs cykling fra tirsdag til onsdag. Og timen får også nyt tidspunkt – kl. 17:45 -18:45. Det betyder, at vi starter sæsonen for indendørs cykling onsdag, den 4. november kl. 17.45.

Årsagen er, at det kun er muligt at køre enkelte tirsdage. Eftersom FitnessDK, de fleste tirsdage, selv anvender salen til begynderhold.

Vores træningskalender er blevet opdateret med den nye tid.

OBS! Dem som allerede havde tilmeldt sig, de nu aflyste timer om tirsdagen, så er deres tilmelding flyttet med til den nye tid. Så tjek venligst, om timerne stadige er aktuelle for jer – eller om I skal afmelde jer.

Nye medlemmer på vej – tag godt imod

Tirsdag den 22. september byder bestyrelsen velkommen til nye medlemmer ved et velkomstmøde i klubhuset. Det glæder vi os til!

Vi har arrangeret særlig introduktionstræning til både svømning (1. oktober), cykling (7. oktober) og løb (8. oktober) til de nye medlemmer.

Vi håber at se mange rigtig mange både til intromødet og til træningerne disse dage. Vi ser frem til at blive mødt af nye ansigter, men gamle medlemmer er også meget velkomne. Både til intromøde og til træningerne – vær med til at tage godt imod de nye!

Derudover håber vi at se så mange medlemmer som muligt, både nye og gamle, til Pokalfesten lørdag den 26. september.

» Læs mere om alle arrangementerne i kalenderen, hvor du også tilmelder dig

 

Har du mod på at blive cykelkaptajn?

Klubben har brug for din hjælp!

Vi skal nemlig have uddannet 12 ”kaptajner” til at hjælpe med at afvikle klubbens cykeltræning.

Uddannelsen er første del af DGI’s instruktør uddannelse, så det vil evt. være muligt at fortsætte på de næste moduler ved en senere lejlighed. Som ”kaptajn” vil du få ansvaret for en mindre gruppe i forbindelse med klubbens cykeltræning. Det er naturligvis stadig Lars Brian, som udarbejder programmerne og man vil få nøje instrukser og input, så man er godt klædt på til at være tovholder på træningen. Du bestemmer selvfølgelig selv hvor meget træning du vil byde ind på, så det vil måske være 2-3 gange på en måned alt efter tid og lyst.

Selvom du ikke synes du er hurtig eller erfaren, så hold dig ikke tilbage. Vi har brug for instruktører på alle niveauer, så vi fremadrettet får mulighed for bedre at tilpasse træningen til alle niveauer.

» Læs mere om uddannelsen her

Kurset foregår lørdag den 15. august på Flyvestation Værløse og vil være en blanding af teori og praksis

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, er du meget velkommen til at skrive til René på rene.edlef.nielsen@gmail.com

Vi ser frem til at høre fra dig!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Intromøde for nye medlemmer på tirsdag

Så sker der igen lidt på medlemsfronten. En del duatleter får nu triatlonmedlemskab, og vi siger goddag til 15 helt nye medlemmer pr. 1. marts.

Vi håber, at alle vil tage godt imod de nye.

For at sikre, at alle får så meget ud af medlemsskabet så muligt og får en god start i klubben, så inviterer bestyrelsen til
introduktionsmøde tirsdag den 3. marts kl. 19 i Klubhuset (Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup)
– også medlemmer, der har været i klubben i længere tid er velkomne!

Vi slutter kl. 20:30, så de der skal svømme kan nå over i Pilegårdsbadet, hvor vores svømmetræner Fredrik Seistrup, så står klar til at tage imod jer.

» Se program for mødet

Vi glæder os til at se jer!

/Bestyrelsen

Formandens julehilsen

KVIK TRI TEAM holder julebingo 12. decemberHvert år når formand Brian Sigsgaard bliver ramt af julestemning, sætter han ord på sine tanker om det år, der snart er gået.

I år er ingen undtagelse.

» Læs formandens julehilsen til KVIK TRI TEAMs medlemmer 2014 (kræver login)

Rigtig god jul og godt nytår!

Pst… husk nu at tilmelde dig dét der nytårsløb den 31. december. Du vælger selv, om du vil løbe 5, 10 eller 15 km. Det bliver hyggeligt og vi glæder os til at se dig!

Går du mon glip af noget? (husk at læse det hele…)

Forestil dig, at du er duatlonmedlem og gerne vil kunne tage del i klubbens svømmetræning. Så er det godt nok ærgerligt at misse tilbuddet om et triatlonmedlemsskab, fordi du har glemt at informere klubben om din nye mailadresse. Eksemplet er desværre ikke frit opfundet.

Hver gang klubben sender mails ud til medlemmerne via de mailadresser, vi oplyser ved tilmelding, kommer der en del retur. Hvis du vil være sikker på at få al information, så HUSK, at hvis du skifter postadresse, telefonnummer eller mailadresse, er det vigtigt at du giver moderklubben besked – det er herfra, KVIK TRI TEAM får dine kontaktdata. Du opdaterer selv dine oplysninger via klubportalen på www.kvikkastrup.dk. Du finder klubportalen øverst i venstre spalte.

Vær opmærksom på, at de mails du modtager med nyheder fra KVIK TRI TEAMs hjemmeside (som den her) kører via et selvstændigt system, der ikke er knyttet op på KVIK Kastrups registreringer af dine kontaktoplysninger. Det kan virke lidt besværligt, men i en klub baseret på frivilligt arbejde, har der endnu ikke været nogle, der har været klar til at integrere flere it-systemer. Så hjælp os – og hjælp dig selv – ved at holde medlemslisten opdateret via klubportalen på www.kvikkastrup.dk

PS: Som belønning for at have læst med så langt, så får du her albummet fra Pokalfesten 2014. Vi plejer at se hinanden med badehætte, cykelsko og stramtsiddende lycra, men 56 nye billeder viser, at triatleter og duatleter også gør sig umanerligt godt i festtøj.

brian og pia

PPS: Stadig 9 pladser tilbage til træningslejren på Bornholm 2015 og 8 pladser ledige på den lange træningstur til Mallorca (kræver login). Tilmeld dig nu eller skynd dig at skrive det på ønskesedlen til jul!