Referat af generalforsamling i KVIK TRI TEAM torsdag den 26. februar 2015

1. Valg af dirigent
Henrik ”Spejder” Eskildsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

2. Formandens beretning
Afgående formand Brian Sigsgaard aflagde beretning for 2014 (læs beretningen her).
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Årsregnskab
Kasserer Lars Frøkjær fremlagde aktivitetsregnskabet for 2014.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Generalforsamlingen havde herefter mulighed for at komme med forslag til bestyrelsens prioritering af aktivitetsmidlerne for 2015.

4. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
Der var ingen indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse
a. Formand
Som ny formand blev Francisco Hygom enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

Francisco takkede for valget og fortalte, at han vil arbejde for at fortsætte den linje, der er blevet kørt af bestyrelsen og den afgående formand de seneste år. Han understregede, at det var vigtigt for ham, at alle medlemmer er opmærksomme på, at de er medlem af en forening og ikke en fitness-klub – forstået på den måde, at i en fitness klub, kan man kræve at alt bliver serveret, mens man i en forening også må yde for at få fællesskabet og klubben til at køre. Han vil prøve at få oprettet flere udvalg, så klubbens opgaver bliver løftet og fordelt på flere af klubbens medlemmer. Af øvrige mærkesager fremhævede han – med et smil på læben – færre punkteringer og stabil vandtemperatur i Korsvejens Svømmehal.

b. Kasserer – Lars Frøkjær – var ikke på valg

c-g. Bestyrelsesmedlemmer
Som menige bestyrelsesmedlemmer for en periode på et år blev valgt:

  • Daniel Bojsen (genvalgt)
  • Tommas Jensen (genvalgt)
  • Dennis Christensen
  • Charlotte Hvid Olavsgaard
  • René Nielsen

h. Suppleant – Henrik Sommer blev valgt som 1. suppleant

i. Suppleant – Jesper Munk Larsen blev valgt som 2. suppleant

Ud af bestyrelsen trådte Michelle Sandberg, Rasmus Fitzner og Brian Sigsgaard.

6. Eventuelt
Under punktet eventuelt takkede generalforsamlingen den afgående bestyrelse for arbejdet i det seneste år.

Derefter blev ordet givet frit for indspark til den nyvalgte bestyrelse, og de forskellige træningstilbud blev debatteret.

» Få sat ansigt på bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 26. februar klokken 18 er der den årlige generalforsamling i KVIK TRI TEAM.

En forening er aldrig bedre end dens medlemmer, og derfor håber vi at se rigtig mange.

Husk, at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (skriv til formand@kvik-tri.dk).

En stor del af bestyrelsen stiller ikke op til genvalg, så der er brug for friske kræfter! Blot endnu en grund til at møde op i klubhuset til generalforsamlingen.

» Se dagsorden og tilmeld dig her, så vi ved, hvor meget kaffe der skal brygges

» Se vedtægter for KVIK TRI TEAM

Referat fra generalforsamlingen 27. februar 2014

1. Valg af dirigent
Henrik Spejder Eskildsen blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Formand Brian Sigsgaard afgav beretning for 2013.
» Se beretningen her

3. Årsregnskab
Regnskabet blev omdelt og kasserer Lars Frøkjær stod til rådighed for diverse spørgsmål. Generalforsamlingen accepterede årsregnskabet.

Der blev orienteret om budgettet for 2014.

4. Indkommende forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Forslag til vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne tilføjes:
§ 8 d Bestyrelsens beslutningsproces
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved demokratisk afstemning. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelse
Formand Brian Sigsgaard var ikke på valg.
Lars Frøkjær blev genvalgt som kasserer.
Nicolai H. Fredriksen blev genvalgt.

Sofie Andersen, Bo Nielsen, Warny Saurbrey og Anja Geisler trådte ud af bestyrelsen, derfor blev der valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer.

De fire nye i bestyrelsen er:
Daniel Bojsen
Rasmus Fitzner
Patrick Malmberg
Michelle Sandberg

Som suppleanter blev valgt Tommas Jensen og Francisco Hygom.

6. Eventuelt
Derefter blev der åbnet for spørgsmål og almindelig dialog.

Mødet blev afsluttet i god ro og orden.

KVIK TRI TEAM takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres engagement.

Tak for godt møde.

Referent: Michelle Sandberg

Formandens beretning – givet ved generalforsamlingen 27. februar 2014

Året startede med et brag af en opstartsfest, hvor nye som gamle medlemmer hyggede med lækker mad og dans

KVIK TRI TEAMs vokseværk fortsætter, og vi er nu oppe på 180 medlemmer. Det er en stigning på 100 % på de sidste 3 år. Det skal dog nævnes, at cirka 20 er på vores nyoprettede duatlon-tilbud og derfor ikke indgår i svømmedelen.

Det er med stor glæde, at vi stille og roligt får udryddet ventelisten.

Vi har været repræsenteret i de fleste store stævner herhjemme og med mange rigtig flotte resultater – bl.a. vandt Søren Andersen DM i duatlon og i juni supplerede han sin medaljesamling ved at vinde bronzemedalje for andet år i træk ved DM i triatlonsportens sprintdistance (750 meter svømning, 20 km cykling og 5 km løb) i aldersgruppen 40-44.

Kent Wieslander vandt en bronzemedalje ved DM på ½ ironman distance (1,9 km svømning, 90 km cykling og 21,1 km løb) i aldersgruppen mænd 55-59 i juli og i august var der igen en DM-medalje til et tidligere medlem af KVIK TRI TEAM, da Susanne Karsvang vandt DM-bronze på den fulde ironman distance (3,8 km svømning, 180 km cykling og et afsluttende maratonløb på 42,2 km) i aldersgruppen kvinder 45-49 år.

Derudover vandt Morten Truelsen fra klubben i juni Deloitte Øresund Triatlon på ½ ironman distancen.

Jeg er sikker på, at vi i 2014 opnår endnu flere toppræstationer både hos gamle som nye. Det er vigtigt, at andre kan se, at KVIK TRI TEAM er med, når det gælder.

Cykeltræningen blev udvidet med en cykeltræner. Lars Brian Nielsen har vundet indpas og folk er meget tilfredse. Vinterspinningen blev/bliver kørt af Dennis Christensen fra Urban Fitness – Dennis er nu også blevet medlem af klubben.

Der er fortsat blevet løbet på fortet om torsdagen til stor tilfredshed for de deltagende. Deltagerantallet er vokset støt henover året, og den tendens håber vi fortsætter. Der er vist lovet is, hvis vi kommer op på 20 deltagere.

På svømmefronten har vi ansat Aninia som chef-svømmetræner, og Alan opsagde desværre sin stilling. Aninia har indtil nu leveret et godt setup, og vi i bestyrelsen er sikre på, at hun vil udvikle sig meget den kommende tid.

Sofie Andersen blev i september ansat som triatlontræner og kommer til at koordinere klubbens træning samt møde og rådgive alle medlemmerne efter behov.

Vores skift til Regama Running som tøjsponsor startede godt ud, men vi fandt hurtigt ud af, at de ikke kunne leve op til vores krav. Derfor er vi nu tilbage hos Endurance Sport efter 3 års fravær, og indtil videre har der kun været få opstartsproblemer, som helt sikkert bliver rettet til, og det lader til de fleste medlemmer er godt tilfredse.

Vi indførte efter sommerferien klubaften den sidste torsdag i hver måned. Der har været stor opbakning med cirka 40 deltagende hver gang, så det er helt sikkert noget, vi forsætter med.

Igen i år afholdte vi Pinsetri, og hvor er det fedt at se så mange deltagere – også pårørende, svømmere og poloafdelingen var repræsenteret. Super!!!

Vores årlige Bornholmer tur var også fuldt booket, og alle havde et super engagement som altid, som gjorde, at turen blev sjovere og bragte et tættere sammenhold mellem medlemmerne.

Der var også en tur til Mallorca i maj, hvor der blev cyklet mange kilometer i mange forskellige højder. På Mallorca var der flere, der kørte en halv ironman. Mallorca-turen blev et stort hi, og klubben har derfor sørget for, at det i år bliver en rigtig klubtur med blandt andet planlagte programmer. Mallorca-turen 2014 blev meget hurtigt fuldt booket, og vi glæder os meget til at komme af sted og prøve vores nye initiativer af.

To duatloner blev det også til i klubregi, og her manglede ikke noget. Sofies tomatsuppe og te er fortsat et hit…

2013 blev afsluttet med et brag af en pokalfest, hvor vi fik kåret de nye klubmestre:

  • Søren Andersen – klubmester herre
  • Charlotte Hvid Olavsgaard – klubmester damer
  • Malene Dissing – Årets Flid
  • Rasmus Fitzner – Årets Talent

Tak til bestyrelsen, og alle som hjælper til i klubben – uanset om det er til arrangementer, stævner eller fester. Det er vigtigt, at I ved, at I gør en forskel, for det gør i….

/Formand Brian Sigsgaard

Nye navne i bestyrelsen

På aftenens generalforsamling i KVIK TRI TEAM fik bestyrelsen fire nye medlemmer. Det er:

Daniel Bojsen, Patrick Malmberg, Michelle Sandberg og Rasmus Fitzner.

Som suppleanter blev valgt Tommas Jensen og Francisco Hygom.

Kasserer Lars Frøkjær og Nikolaj Frederiksen modtog begge genvalg. Formand Brian Sigsgaard var ikke på valg.

Ud af bestyrelsen trådte Anja Geisler, Sofie Alsted Andersen, Warny Saurbrey og Bo Nielsen.

Anja har blandt andet stået for oprettelsen af nye medlemmer, men får nu tid til sit nye hverv som tridommer. Sammen med Bo har hun også stået for at besvare alle henvendelser til klubben. Sofie er fortsat tri-træner i klubben og kan nu fokusere på det.

Stor tak til alle fire for den indsats, de har ydet for klubben i den tid, de har siddet i bestyrelsen  – tre år for Anja og Sofie, mens Bo og Warny begge har taget et år med bestyrelsesarbejdet.

Referat fra generalforsamlingen og formandens beretning vil komme her på webben, ligesom bestyrelsessiden bliver opdateret snarest muligt.

Indkaldelse til Generalforsamling 2014

Torsdag den 27. februar kl. 18 samles KVIK TRI TEAMs højeste myndighed – nemlig generalsamlingen.

I år har bestyrelsen stillet forslag om en tilføjelse til vedtægterne – men du kan også få et punkt på dagsordenen. Vedtægterne slår fast, at “Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.” Skriv til formand Brian Sigsgaard på formand@kvik-tri.dk

Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil møde talstærkt op til generalforsamlingen og være med til en åben dialog om klubben.

» Se indkaldelse og dagsorden her

/Bestyrelsen

Referat af ekstraordinær generalforsamling 27. juni 2013

Kære alle

Brian Sigsgaard blev ved TRI afdelingens ekstraordinære generalforsamling torsdag 27. juni genvalgt som formand for TRI afdelingen. Brian, der var formand 2011-2013, blev valgt med stemmerne 22-6.

Velkommen tilbage til arbejdet til Brian.

Generalforsamlingen blev holdt i en god og konstruktiv tone og der var mange gode diskussioner – hele vejen igennem var dialogen positiv.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Brian Sigsgaard

Brian Sigsgaard er igen formand for KVIK TRI TEAM

 

Referat af generalforsamling tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19 i klubben

Der var 43 fremmødte til generalforsamlingen, heraf 7 fra bestyrelsen.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
5. Valg til bestyrelse
a. Formand (Brian ønsker ikke genvalg)
b. Kasserer (Lars er ikke på valg)
c. Bestyrelsesmedlem (Bjørn ønsker ikke genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem (Sofie modtager genvalg)
e. Bestyrelsesmedlem (Anja modtager genvalg)
f. Bestyrelsesmedlem (Per ønsker ikke genvalg)
g. Bestyrelsesmedlem (Jan ønsker ikke genvalg)
h. Suppleant
i. Suppleant
6. Eventuelt

Ad. 1: Valg af dirigent
Spejder blev valg. Indledningsvis konstaterede han, at generalforsamlingen blev indkaldt rettidigt.

Ad. 2:Formandens beretning
Beretning af Brian Sigsgaard for 2012

På grund af problemer med Brians printer blev det en meget kortfattet beretning. Formandens beretning, som skal fremlægges på KVIKs generalforsamling senere, bliver lagt på Facebook.

Igen i 2012 afholdt vi Pinsetri, hvor der som sædvanligt var mange deltagere. Pårørende, medlemmer fra svømmeafdelingen og medlemmer fra poloafdelingen var repræsenteret.

To duatloner som blev afholdt i Kongelunden blev det også til.

Tak til bestyrelsen og alle de, som hjælper til i afdelingen.

Derefter blev beretningen godkendt.

 Ad. 3: Årsregnskab ved kasserer Lars Frøkjær
Lars Frøkjær fortalte om det fremlagte regnskab for 2012, som blev  uddelt på generalforsamlingen.

Vi har haft et forbrug på kr. 100.600,- . Den største enkeltstående udgift var træningslejren på Bornholm. I budget for 2013 er der bevilget kr. 120.000,00.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 4: Indkommende forslag
Der var kommet et forslag angående KVIK TRI TEAM’s klubmesterskab fra Danielle, som også vil stå for administrationen af klubmesterskabet. Forslaget var blevet fremlagt på Facebook, og der var også printet løsblade ud til generalforsamlingen. Der blev snakket frem og tilbage om, hvordan det vil komme til at virke. Danielle vil prøve dette det første år og siden rette mesterskabet til, hvis det bliver nødvendigt.

Forslaget blev vedtaget af hele generalforsamlingen.

Ad. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev:

Martin S Melcher                                   Formand

Lars Frøkjær                                            Kasserer

Anja Geisler                                              Bestyrelsesmedlem

Bo Nielsen                                                 Bestyrelsesmedlem

Sofie Andersen                                        Bestyrelsesmedlem

Nikolaj Frederiksen                               Bestyrelsesmedlem

Warny Saurbrey                                     Bestyrelsesmedlem

Danielle Hald                                           Suppleant

Charlotte Hvid Olavsgaard                Suppleant

Formandsposten vælges for 2 år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges årligt.

Bestyrelsen konstituerer sig ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Brian takkede for 2 meget lærerige år som formand. Brian har givet, hvad han kunne og håber, at medlemmerne har været tilfredse. Takker også bestyrelsen for samarbejdet.

Martin takkede for valget som formand og vil sørge for, at tri-afdelingen kommer endnu videre og med flere tiltag. Samtidig vil Martin inddrage flere medlemmer til at tage sig af forskellige opgaver.

Ad. 6: Eventuelt: Hvad der blev talt om på generalforsamlingen
Svømning
Urban fortalte om problemet med mere vandtid, der er kommet mange svømmere fra Dragør. Mere vandtid kan måske komme på tale om 2 år, da der er planer om at bygge en ny svømmehal med 50 meter bassin. Anja spurgte, om der var mulighed for, at unge under 25 år ville kunne  få svømmetid hurtigere end andre, da man så ville lave et ungdomshold i tri-afdelingen. Det mente Urban ikke.

Tina Hartley synes, at der er meget beskidt i Korsvejens svømmehal, og den er i meget dårlig stand. Der mangler riste i bassinet, så man kommer til skade med fødderne, når man vender. Der skal sendes mail til Urban fra vores bestyrelse, så vil Urban sørge for at mailen bliver sendt videre til den halansvarlige.

Svømmetræneren Alan har fortalt nogle af vores medlemmer, at han gerne vil lave videooptagelser af ens svømmestil, hvilket vil gøre det nemmere at rette. Vi har forelagt det FU for ca. et halvt år siden, men ikke hørt noget om det endnu.

Der blev talt om manglende retning af svømningen –  det er sjældent, at der blev sagt og gjort noget, mener Søren. Sofie har en anden opfattelse af trænerne, når hun er i hallen tirsdag og torsdag i kraft af sin tri-træner uddannelse. Sofie mener, at de hele tiden var opmærksomme på svømmerne. Der må eventuelt arrangeres et møde med den nye svømmeansvarlige og trænerne.

Havsvømning starter i begyndelse af juni. I de to første uger vil der være introduktion til havsvømning for de nye, og dem som vil være med. Det vil Spejder, Rene og Lars K stå for. Martin spørger til aflønning af Spejders trænerteam. Spejder mener ikke, at de ville belaste økonomien, da de gør det gratis.

Spejder fortalte, at der vil komme 4 firmaer med våddragter, som vi kan prøve i svømmehallen og eventuelt købe. Det vil forgå sidst i april, men der kommer en dato, når vi nærmer os. Kent efterlyste våddragter hos Regama, som der var blevet talt om tidligere. Martin kontakter forretningen for at høre, hvornår det vil ske.

Bo spurgte til bjærgning i tilfælde af ulykker. Spejder mener, at der er 12 pladser på et kursus, som kommer senere, som vi kan benytte os af.

Klubtøj
Der blev fortalt om vores nye tøjleverandør Regama, hvor vi fremover køber tøjet med 20 % rabat i annoncerede perioder. Tøjet er af mærket CEP.

I øjeblikket hænger næste vinters cykeltøj i butikken – det kan bestilles mod et depositum.

Der er et restlager af tøj i forskellige størrelser fra Byman, som bliver sat til salg i den klorfri eller af bestyrelsen.

Cykeltøjet leveres af Cykel Guruen denne gang – fremover er det Regama som er leverandør. Cykel Guruen har købt ekstra sæt som hænger i forretningen på Amagerbrogade og sælges herfra.

Cykling
Sofie har mailet sammen med Lars Brian, som er vores nye cykeltræner. Der cykles onsdag, fredag og søndag. Der er lagt op til, at det skal være cykeltræning for triatleter og ikke cykelryttere.

Per mener, at det er et stort skridt for tri-afdelingen at få en cykeltræner med Lars Brians erfaring. Vi har jo i flere år kæmpet for at få en cykeltræner til tri-afdelingen. Anja påpegede, at cykeltræneren er der for vores skyld – ikke som før i tiden hvor det har været medlemmerne selv, som måske kørte efter sine egne mål.

Løb
Der kommer for lidt til vores løbetræning, hvor har højst været 8 deltagere på en gang. Martin mener ikke, at det er umuligt at få flere til at deltage. Sofie har prøvet mange forskellige måder at få folk til at møde op. Der er også mange som roser Sofie for løbetræningen.

Klubaftner
Per og Patrick vil lave en Rookie-aften hvor der bliver fortalt om det sidste nye udstyr og fortæller en masse historier, det bliver en sjov aften. Det står alle medlemmer frit at lave klubaftner og arrangementer – det er dog bedst tirsdag og torsdag.

Træningslejr og træningstur
Der blev spurgt til træningslejren på Bornholm. Den bliver gennemført, som den plejer. Der er allerede flere, som har indbetalt på kontoen. Der ligger invitation på Facebook.

Træningstur til Mallorca: Louise syntes, at det var svært at finde rundt i, da der var nogle fra klubben som arrangerede en tur til Mallorca, både med hoteller og indbetalinger. Martin fortalte, at han vil lave et turudvalg, som skal stå for dette fremover.

Events og tilmelding
Der blev talt om de forskellige events, som bliver annonceret på Facebook. Der er mange som tilmelder sig, men sidenhen ikke kommer. Det er ikke i orden – man skal stå ved sin tilmelding, da der er andre som kan være afhængig af,  hvor mange som kommer for eksempel i forbindelse med indkøb. Ved festen, var vi ikke var opmærksomme på, at da datoen blev ændret på Faacebook blev alle de tilmeldte medlemmer flyttet med. Det var så ikke alle, som kunne deltage, men de var ikke klar over, at de skulle slette tilmeldingen.  Fremover skal der betales ved tilmelding.

Urban fortalte, at der er et klubmodul på KVIKSs hjemmeside, hvor man kan betale med Dankort.

T-shirts
Vi skal overveje, om vi skal have T-shirts som dem resten af afdelingerne i KVIK har og i samme farve.

Hjemmeside
Robert og Malene står for den nye hjemmeside, som netop er taget i brug. Der er stadig nogle ting som skal tilrettes – det kommer hen af vejen. Per mener, at det har været en katastrofe at benytte Facebook som hjemmeside – det var der mange, som også syntes.

 

Referat skrevet af Jan Rasmussen