Indkaldelse til generalforsamling 2018

Så er det tid til årets generalforsamling i KVIK TRI TEAM. Det er tirsdag den 23. januar kl. 18:30 i Klubhuset på Røllikevej 4, 2770 Kastrup.

Generalforsamlingen vælger ikke blot bestyrelsen – KVIK TRI TEAMs højeste myndighed er generalforsamlingen, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Derfor er det en rigtig god ide at møde op, hvis du vil være med i debatten og have indflydelse på klubben. Og husk, at en forening bliver det, dens medlemmer gør den til.

Du skal også huske, at alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til francisco@live.dk

Indkomne forslag skal lægges på hjemmesiden, www.kvik-tri.dk, en uge før generalforsamlingen.

» Se dagsorden for generalforsamlingen – og tilmeld dig gerne.
Du er naturligvis velkommen til at møde op uden at være tilmeldt, men tilmeldingen giver en idé om, hvor meget kaffe og te der skal brygges.

» Se KVIK TRI TEAMs vedtægter

 

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 23. februar 2017

Godkendt referat fra generalforsamlingen er nu på hjemmesiden, og du kan læse det i sin helhed under referater, eller via dette link:
Referat fra generalforsamlingen

Ny bestyrelse
Francisco Hygom, genvalgt som formand
Sandra Ebbesen, ikke på valg
Hanne Stevns Jacobsen, genvalgt
Trine Thunbo Rivold, genvalgt
Tommas Jensen, genvalgt
Hanne Staanum, ny
Kristian Peeters, ny

Suppleanter
1. Ivan Scavenius Lang, ny
2. Kenneth Ejsenhardt, ny

Og husk – på tirsdag:
Klubaften 7. marts: Røverhistorier fra KVIK TRI TEAMs første år

 

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 23. februar klokken 18:30 er der den årlige generalforsamling i KVIK TRI TEAM, klubhuset i Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup.

En forening er aldrig bedre end dens medlemmer, og derfor håber vi at se rigtig mange.
» Tilmeld dig generalforsamlingen

Husk, indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (skriv til: francisco@live.dk).

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
  1. Generelt
  2. Året som er gået
  3. Fremtiden
 4. Aktivitetsregnskab
 5. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
 6. Valg til bestyrelse
  a. Formand (Francisco genopstiller)
  b. Kasserer (Sandra ikke på genvalg)
  c. Bestyrelsesmedlem (Daniel Bojsen genopstiller ikke)
  d. Bestyrelsesmedlem (Tommas Jensen genopstiller)
  e. Bestyrelsesmedlem (Henrik Sommer genopstiller ikke)
  f. Bestyrelsesmedlem (Hanne Stevns Jacobsen genopstiller)
  g. Bestyrelsesmedlem (Trine Thunbo Rivold genopstiller)
  h. Suppleant
  i. Suppleant
 7. Nedsætte udvalg
 8. Eventuelt

» Se vedtægter for KVIK TRI TEAM

Referat af generalforsamling i KVIK TRI TEAM tirsdag 23. februar 2016

1) Valg af dirigent
Henrik ‘Spejder’ Eskildsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt efter vedtægterne.

2) Formandens beretning
Formand Francisco Hygom fortalte, at afdelingen har 193 medlemmer (heraf 35 på duatlonmedlemsskab) mod cirka 180 for et års tid siden. Stigningen gemmer over, at der midt i 2015 var en større nedgang i antallet af medlemmer, og at der blev optaget nye i efteråret 2015. Der kommer nye medlemmer igen 3. marts.
Duatlonmedlemsskabet bliver ikke længere markedsført.

I løbet af året er Dennis Christensen udtrådt af bestyrelsen, og suppleant Henrik Sommer trådte ind i stedet. Først i 2016 udtrådte kasserer Lars Frøkjær, og Francisco har ageret som stedfortrædende kasserer indtil generalforsamlingen.

I forbindelse med Lars Frøkjærs udtræden af bestyrelsen skal al henvendelse omkring licensfornyelse fremover ske via licens@kvik-tri.dk

Årets træningsaktiviteter samt øvrige aktiviteter i form af stævner, klubaftner, træningslejre, fester og øvrige aktiviteter blev gennemgået, ligesom enkelte af de resultater, som klubbens medlemmer har opnået i løbet af året, blev fremhævet.

I årets løb er der uddannet 6 cykelkaptajner og 4 løbetrænere har gennemgået modul 1+2 på DGIs løbetræneruddannelse. Arbejdet med at uddanne og videreuddanne medlemmer, der vil hjælpe med at forestå træningen vil fortsætte i det kommende år.

Trods lidt startproblemer med ny leverandør af klubtøj, så fortsætter samarbejdet i det kommende år. Designet er meget tilfredsstillende, og tøjet er til sæson 2016 forbedret på visse punkter. Næste prøveaften er 17. marts – mere info herom senere.

Formanden løftede sløret for fremtidige planer i klubben, idet Andreas Borch er blevet ansat som cheftræner pr. 1. marts 2016. Han vil præsentere sig selv til klubaften 3. marts – mere info herom snarest.

Formanden sluttede af med at takke de, der hjælper til med at få klubbens aktiviteter til at fungere – herunder særlig tak til Carsten Selman og Hanne Jacobsen, der har været med til at sikre at klubbens stævner har kunnet gennemføres.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Der blev spurgt ind til vilkår for duatlonmedlemsskab, og bestyrelsen noterede, at de skal klargøres og kommunikeres ud.


3) Årsregnskab

Årets regnskab blev omdelt og gennemgået. Udgiftsniveauet har ligget på niveau med 2014, men visse aktiviteter fra 2014 er først blevet bogført i 2015, hvilket skævvrider billedet. I 2015 har træneruddannelse været prioriteret, hvilket afspejlede sig på udgiftssiden. Klubaftener og fester har fyldt mindre i regnskabet i 2015 end i året før.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Rammen for 2016 bliver endelig godkendt på KVIK Kastrups generalforsamling 15. marts kl 19:30, hvor alle medlemmer – også fra tri-afdelingen – er velkomne til at deltage og påvirke.

 
4) Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

Der var ingen indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelse
a. Formand (Francisco er valgt for to år og ikke på valg)
b. Kasserer (Lars Frøkjær genopstiller ikke) – Sandra Ebbesen blev valgt til kasserer
c. Bestyrelsesmedlem (Daniel Bojsen genopstiller) – genvalgt
d. Bestyrelsesmedlem (Tommas Jensen genopstiller) – genvalgt
e. Bestyrelsesmedlem (Henrik Sommer genopstiller) – genvalgt
f. Bestyrelsesmedlem (Charlotte Hvid Olavsgaard genopstiller ikke) – Hanne Jacobsen blev valgt
g. Bestyrelsesmedlem (René Nielsen genopstiller ikke) – Trine Rivold blev valgt

h. Suppleant – Jesper Munk Larsen blev genvalgt
i. Suppleant – Charlotte Hvid Olavsgaard blev valgt

» Se oversigt over bestyrelsen her

6) Eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til at være mere synlige om sit arbejde, og der blev givet ros for arbejdet i det forgangne år.

Bestyrelsen gav udtryk for, at der havde været meget fokus på at drifte og sikre det nuværende aktivitetsniveau i klubben, men at der er håb om at finde kræfter til at udvikle klubben yderligere fremover. Blandt andet måske med en ungdomsafdeling?

Festudvalget, der arbejder udenfor bestyrelsesregi, blev nævnt, og Charlotte Holm, Louise Kirkeby og Hanne Jacobsen meldte sig under fanerne. Mie Jensen, Sandra Ebbesen, Mette Fundby Sørensen og Kenneth Ejsenhardt var i forvejen i Festudvalget.

Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig træningerne. Det gør det nemmere for trænere at planlægge, når man ved hvem og hvor mange det kommer, og det er med til at motivere andre til at komme.

Initiativet med at slå træningernes indhold op på Facebook på forhånd blev rost.

Rengøringen i Korsvejens svømmehal blev kritiseret.

Trænernes engagement og evne til at få alle med – og rumme mange niveauer – blev debatteret.

Husk, at der er våddragtsevent i Kastrup Svømmehal 9. april (se Facebook).

Tilmeldingen til træningslejr på Bornholm 3.-5. juni åbner snart – mere info senere

Forårsduatlon bliver 16. april og Ferry Time Trial bliver 24. april – mere info senere.

Der arbejdes på at få lavet cykelcaps i klubdesign.

3 styks reglen for klubtøj vil udgå for særlige fokusvarer. Plan for tøjbestilling kommer snarest ud.

Og dermed blev generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

 

 

Klubaften i marts: Bliv klogere på din cykel. Husk også generalforsamling!

I morgen tirsdag 23. februar er der generalforsamling i klubben – mød op og vær med til at debattere kursen for klubben! Pga. generalforsamlingen er løbetræningen aflyst.
» Tilmeld dig generalforsamlingen via kalenderen.

Klubaften i marts
I marts mødes vi igen i Klubhuset til klubaften, hvor der er fokus på cyklen.
Er du enten ude at stand til at skifte slange på din cykel – eller bare ALT for lang tid om det? Er du i tvivl om, hvordan og hvad, der skal smøres? Og hvilket værktøj og ekstra udstyr du bør have med til cykeltræning?

Klubbens mere erfarne cykel-myg gør, hvad de kan for at svare på spørgsmål og hjælpe rent praktisk. For det bliver også praktisk! Medbring eget hjul, slange og værktøj, så du kan få øvet dig i at skifte slange og dæk.

Det foregår torsdag den 10. marts i Klubhuset med start kl 17:30 – tilmelding som altid via kalenderen.
13454034975_86c1c46501_z

13454156683_62edb4b28e_z 13454146393_905232e030_z

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 23. februar klokken 18:30 er der den årlige generalforsamling i KVIK TRI TEAM.

En forening er aldrig bedre end dens medlemmer, og derfor håber vi at se rigtig mange. Kom og vær med i debatten!

Husk, at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (skriv til formand@kvik-tri.dk).

Flere medlemmer af bestyrelsen stiller ikke op til genvalg, så der er brug for friske kræfter. Blot endnu en grund til at møde op i klubhuset til generalforsamlingen.

» Se dagsorden og tilmeld dig her, så vi ved, hvor meget kaffe og te vi skal brygge

» Se vedtægter for KVIK TRI TEAM

Referat af generalforsamling i KVIK TRI TEAM torsdag den 26. februar 2015

1. Valg af dirigent
Henrik ”Spejder” Eskildsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

2. Formandens beretning
Afgående formand Brian Sigsgaard aflagde beretning for 2014 (læs beretningen her).
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Årsregnskab
Kasserer Lars Frøkjær fremlagde aktivitetsregnskabet for 2014.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Generalforsamlingen havde herefter mulighed for at komme med forslag til bestyrelsens prioritering af aktivitetsmidlerne for 2015.

4. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
Der var ingen indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse
a. Formand
Som ny formand blev Francisco Hygom enstemmigt valgt for en 2-årig periode.

Francisco takkede for valget og fortalte, at han vil arbejde for at fortsætte den linje, der er blevet kørt af bestyrelsen og den afgående formand de seneste år. Han understregede, at det var vigtigt for ham, at alle medlemmer er opmærksomme på, at de er medlem af en forening og ikke en fitness-klub – forstået på den måde, at i en fitness klub, kan man kræve at alt bliver serveret, mens man i en forening også må yde for at få fællesskabet og klubben til at køre. Han vil prøve at få oprettet flere udvalg, så klubbens opgaver bliver løftet og fordelt på flere af klubbens medlemmer. Af øvrige mærkesager fremhævede han – med et smil på læben – færre punkteringer og stabil vandtemperatur i Korsvejens Svømmehal.

b. Kasserer – Lars Frøkjær – var ikke på valg

c-g. Bestyrelsesmedlemmer
Som menige bestyrelsesmedlemmer for en periode på et år blev valgt:

 • Daniel Bojsen (genvalgt)
 • Tommas Jensen (genvalgt)
 • Dennis Christensen
 • Charlotte Hvid Olavsgaard
 • René Nielsen

h. Suppleant – Henrik Sommer blev valgt som 1. suppleant

i. Suppleant – Jesper Munk Larsen blev valgt som 2. suppleant

Ud af bestyrelsen trådte Michelle Sandberg, Rasmus Fitzner og Brian Sigsgaard.

6. Eventuelt
Under punktet eventuelt takkede generalforsamlingen den afgående bestyrelse for arbejdet i det seneste år.

Derefter blev ordet givet frit for indspark til den nyvalgte bestyrelse, og de forskellige træningstilbud blev debatteret.

» Få sat ansigt på bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 26. februar klokken 18 er der den årlige generalforsamling i KVIK TRI TEAM.

En forening er aldrig bedre end dens medlemmer, og derfor håber vi at se rigtig mange.

Husk, at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (skriv til formand@kvik-tri.dk).

En stor del af bestyrelsen stiller ikke op til genvalg, så der er brug for friske kræfter! Blot endnu en grund til at møde op i klubhuset til generalforsamlingen.

» Se dagsorden og tilmeld dig her, så vi ved, hvor meget kaffe der skal brygges

» Se vedtægter for KVIK TRI TEAM

Referat fra generalforsamlingen 27. februar 2014

1. Valg af dirigent
Henrik Spejder Eskildsen blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning
Formand Brian Sigsgaard afgav beretning for 2013.
» Se beretningen her

3. Årsregnskab
Regnskabet blev omdelt og kasserer Lars Frøkjær stod til rådighed for diverse spørgsmål. Generalforsamlingen accepterede årsregnskabet.

Der blev orienteret om budgettet for 2014.

4. Indkommende forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Forslag til vedtægtsændring
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne tilføjes:
§ 8 d Bestyrelsens beslutningsproces
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved demokratisk afstemning. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelse
Formand Brian Sigsgaard var ikke på valg.
Lars Frøkjær blev genvalgt som kasserer.
Nicolai H. Fredriksen blev genvalgt.

Sofie Andersen, Bo Nielsen, Warny Saurbrey og Anja Geisler trådte ud af bestyrelsen, derfor blev der valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer.

De fire nye i bestyrelsen er:
Daniel Bojsen
Rasmus Fitzner
Patrick Malmberg
Michelle Sandberg

Som suppleanter blev valgt Tommas Jensen og Francisco Hygom.

6. Eventuelt
Derefter blev der åbnet for spørgsmål og almindelig dialog.

Mødet blev afsluttet i god ro og orden.

KVIK TRI TEAM takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres engagement.

Tak for godt møde.

Referent: Michelle Sandberg

Formandens beretning – givet ved generalforsamlingen 27. februar 2014

Året startede med et brag af en opstartsfest, hvor nye som gamle medlemmer hyggede med lækker mad og dans

KVIK TRI TEAMs vokseværk fortsætter, og vi er nu oppe på 180 medlemmer. Det er en stigning på 100 % på de sidste 3 år. Det skal dog nævnes, at cirka 20 er på vores nyoprettede duatlon-tilbud og derfor ikke indgår i svømmedelen.

Det er med stor glæde, at vi stille og roligt får udryddet ventelisten.

Vi har været repræsenteret i de fleste store stævner herhjemme og med mange rigtig flotte resultater – bl.a. vandt Søren Andersen DM i duatlon og i juni supplerede han sin medaljesamling ved at vinde bronzemedalje for andet år i træk ved DM i triatlonsportens sprintdistance (750 meter svømning, 20 km cykling og 5 km løb) i aldersgruppen 40-44.

Kent Wieslander vandt en bronzemedalje ved DM på ½ ironman distance (1,9 km svømning, 90 km cykling og 21,1 km løb) i aldersgruppen mænd 55-59 i juli og i august var der igen en DM-medalje til et tidligere medlem af KVIK TRI TEAM, da Susanne Karsvang vandt DM-bronze på den fulde ironman distance (3,8 km svømning, 180 km cykling og et afsluttende maratonløb på 42,2 km) i aldersgruppen kvinder 45-49 år.

Derudover vandt Morten Truelsen fra klubben i juni Deloitte Øresund Triatlon på ½ ironman distancen.

Jeg er sikker på, at vi i 2014 opnår endnu flere toppræstationer både hos gamle som nye. Det er vigtigt, at andre kan se, at KVIK TRI TEAM er med, når det gælder.

Cykeltræningen blev udvidet med en cykeltræner. Lars Brian Nielsen har vundet indpas og folk er meget tilfredse. Vinterspinningen blev/bliver kørt af Dennis Christensen fra Urban Fitness – Dennis er nu også blevet medlem af klubben.

Der er fortsat blevet løbet på fortet om torsdagen til stor tilfredshed for de deltagende. Deltagerantallet er vokset støt henover året, og den tendens håber vi fortsætter. Der er vist lovet is, hvis vi kommer op på 20 deltagere.

På svømmefronten har vi ansat Aninia som chef-svømmetræner, og Alan opsagde desværre sin stilling. Aninia har indtil nu leveret et godt setup, og vi i bestyrelsen er sikre på, at hun vil udvikle sig meget den kommende tid.

Sofie Andersen blev i september ansat som triatlontræner og kommer til at koordinere klubbens træning samt møde og rådgive alle medlemmerne efter behov.

Vores skift til Regama Running som tøjsponsor startede godt ud, men vi fandt hurtigt ud af, at de ikke kunne leve op til vores krav. Derfor er vi nu tilbage hos Endurance Sport efter 3 års fravær, og indtil videre har der kun været få opstartsproblemer, som helt sikkert bliver rettet til, og det lader til de fleste medlemmer er godt tilfredse.

Vi indførte efter sommerferien klubaften den sidste torsdag i hver måned. Der har været stor opbakning med cirka 40 deltagende hver gang, så det er helt sikkert noget, vi forsætter med.

Igen i år afholdte vi Pinsetri, og hvor er det fedt at se så mange deltagere – også pårørende, svømmere og poloafdelingen var repræsenteret. Super!!!

Vores årlige Bornholmer tur var også fuldt booket, og alle havde et super engagement som altid, som gjorde, at turen blev sjovere og bragte et tættere sammenhold mellem medlemmerne.

Der var også en tur til Mallorca i maj, hvor der blev cyklet mange kilometer i mange forskellige højder. På Mallorca var der flere, der kørte en halv ironman. Mallorca-turen blev et stort hi, og klubben har derfor sørget for, at det i år bliver en rigtig klubtur med blandt andet planlagte programmer. Mallorca-turen 2014 blev meget hurtigt fuldt booket, og vi glæder os meget til at komme af sted og prøve vores nye initiativer af.

To duatloner blev det også til i klubregi, og her manglede ikke noget. Sofies tomatsuppe og te er fortsat et hit…

2013 blev afsluttet med et brag af en pokalfest, hvor vi fik kåret de nye klubmestre:

 • Søren Andersen – klubmester herre
 • Charlotte Hvid Olavsgaard – klubmester damer
 • Malene Dissing – Årets Flid
 • Rasmus Fitzner – Årets Talent

Tak til bestyrelsen, og alle som hjælper til i klubben – uanset om det er til arrangementer, stævner eller fester. Det er vigtigt, at I ved, at I gør en forskel, for det gør i….

/Formand Brian Sigsgaard